САДРЖАЈ РАДА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ И САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Усваја ГПРШ-е и финансијски план и прати његово извршење Током године Директор, предсједник и чланови  Школског одбора, секретар Сједнице,консултације, закључци, одлуке, записник
Даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад школе Током године Предсједник Школског одбора,чланови,директор,секретар Сједнице, консултације, одлуке, закључци, записник
Одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законом Током године Директор, предсједник и чланови  Школског одбора,секретар Сједнице, консултације, одлуке,закључци,записник
Учешће у изради и усвајању школских аката Током године Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови Сједнице, консултације,договори и одлуке,записник
Рјешавање по захтјевима и приговорима Током године Предсједник Школског одбора,чланови, директор,секретар Сједнице, консултације,договори и одлуке, рјешења и записник
Извјештај о раду стручних органа школе јануар и јул Директор,секретар,предсједник Школског одбора, чланови Сједнице, извјештаји,закључци,одлуке, записник
Извјештај о финансијским средствима март Директор,секретар, рачуновођа, предсједник Школског одбора,чланови Сједнице, извјештаји,закључци,одлуке,записник
Разматрање успјеха ученика у учењу и владању Јануар,јул Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови Сједнице, извјештаји,закључци,одлуке, записник
Презентација рада школе и сарадња са локалном заједницом,Министарством и РПЗ-ом Током године Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови Сједнице,презентације, закључци,одлуке, записник
План и програм екскурзија и излета Септембар,октобар и јул Директор,секретар,предсједник школског одбора,чланови Сједнице,понуде,договори,одлуке ,закључци,записник
Покретање поступака јавних набавки за потребе школе Децембар, јануар, по потреби и током године Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови Сједнице, консултације,договори, закључци,одлуке, записник
Извјештај о школским,регионалним и републичким такмичењима   Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови     Сједнице,извјештаји,закључци,одлуке, записник  
Извјештај о реализацији ГПРШ-е Јун  и јул Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови Сједнице,извјештаји,закључци,записник
Свечаности и манифестације Септембар, јануар, мај и јун Директор,секретар,предсједник Школског одбора,чланови Сједнице,консултације,договор,закључци, одлуке записник

Чланови Школског одбора:

Зоран Думонић

Дијана Бабић

Славен Малешевић

Наташа Топић

Љубинка Дабић