ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА

                                                                                    ПРОГРАМ РАДА      ПЕДАГОГА
ПОДРУЧЈА РАДА/ САДРЖАЈИ ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ                           ЦИЉЕВИ                                                    НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ   ВРЕМЕНСКА           ДИНАМИКА  
1.ПЛАНИРАЊЕ,ПРАЋЕЊЕ,ПРОГРАМИРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ                            
Планирање и програмирање властитог рада Квалитетно планирање и програмирање рада педагога                           -Рад на педагошкој документацији Током године
Рад на изради Годишњег програма рада школе Квалитетно планирање и програмирање рада школе                            -Тимски рад у школском тиму за        израду и праћење реализације      ГПРШ    -прикупљање података -рад на педагошкој документацији септембар
Учешће у  изради Развојног плана школе Унапређивање и осавремењавање васпитно-образовног процеса                                             -Тимски рад                   -Анализа Август- септембар
Формирање одјељења 1. и  6.разреда и распоређивање новопридошлих ученика Формирање одјељења према једнакој заступљености по броју,полу,успјеху у учењу или резултатима са процјене зрелости -тимски рад у Комисији за упис дјеце у 1.разред -сарадња,разговор -обрада података Август Септембар
Сарадња с наставницима у појединачном планирању и програмирању редовне,додатне и допунске наставе,секције,планова рада одјељењског старјешине,… Квалитетно планирање и програмирање рада наставника -разговори,расправе и сугестије -тимски рад на сједницама Одјељењског вијећа септембар
Формирање школских тимова и израда Годишњих планова и програма рада Допринос побољшању квалитета рада Развој стручних компетенција -конституисање тимова -избор руководства -израда годишњих планова и програма рада Август-септембар
Планирање рада у педагошким радионицама Координирање провођења осмишљених радионица Јачање компетенција ученика -разговор -тимски рад -радионице Током године
Израда годишњег плана и програма стручног усавршавања наставника,стручних сарадника,секретара,рачуновође и директора Професионални развој и развој стручних компетенција, обогаћивање знања и цјеложивотно учење -сарадња са наставницима,секретаром,рачуновођом,директором -договор -приједлог тема,вида и облика усавршавања -израда плана и програма усавршавања Септембар
Планирање набавке стручне литературе и учешће у набавци дидактичког материјала,наставних средстава Осавремењавање васпитно-образовног рада школе Увођење савремених мултимедијалних  и дидактичких материјала у рад -сарадња са наставницима -истражити потребу  и израдити план набавке Септембар Јануар
Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности (учешће у планирању излета,екскурзија,продуженог боравка ученика,школе у природи) Квалитетно планирање и програмирање рада школе -тимски рад   Септембар
Систематско праћење и вредновање наставног процеса,развоја и напредовања ученика Допринос побољшању квалитета рада Унапређивање и осавремењавање в-о процеса -праћење -евалуација -извјештаји -записници Током године
Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике Обезбјеђивање додатне подршке и помоћи у васпитно-образовном раду кроз отклањање различитих препрека (физичких, комуникационих,…)                        -разговор                        -сугестије                        -тимски рад Септембар
Учешће у изради годишњег извјештаја о раду школе у остваривању свих програма васпитно-образовног рада Сагледавање нивоа и квалитета реализације свих програма в-о рада ради унапређења и осавремењавања рада у наредној години -прикупљање података и документације -анализа -извјештај Јун
2. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД    
Прикупљање потребних података,анализа и њихово разврставање Ефикасно кориштење података у функцији развоја рада школе Стварање базе података -попуњавање листа потребних података -извјештаји -анкете и упитници -компјутерска обрада података   Током године
Статистичка обрада података (Статистички извјештај за основне школе) Вођење евиденције и комплетирање документације -увид у школску документацију -обрада података -електронско попуњавање образаца Октобар
Педагошко-инструктивни увид у васпитно-образовни рад Унапређивање наставе и цјелокупног рада школе -увид у рад наставника (посјета часа) -комплетан преглед документације -попуњавање Протокола за праћење -анализа -Извјештај са посјећеног часа   Током године
Анализа успјеха ученика у учењу и владању Анализирање успјеха ученика у сврху побољшања квалитета васпитно-образовног процеса и бољег успјеха ученика -прикупљање и анализа података -статистичка обрада података -извјештај Децембар, мај, јун, август
Анализа резултата провјере постигнућа ученика 9.разреда и ученика 5.разреда Анализирање успјеха ученика у сврху побољшања квалитета васпитно-образовног процеса -прикупљање и анализа података -статистичка обрада података -извјештај Април-мај
Испитивање ставова и мишљења ученика,наставника и родитеља Испитати потребе,интересе и жеље ученика,родитеља и наставника -анкете -упитници -обрада података и анализа Током године
Рад на истраживању Одредити смјернице унапређивања васпитно-образовног рада на основу резултата истраживања -истраживање (примјена анкете) -прикупљање и обрада података -израда извјештаја о резултатима -презентација резултата Друго полугодиште
3. ПЕДАГОШКО-САВЈЕТОДАВНИ И КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА      
Индивидуално-савјетодавни рад са ученицима Савјетовање и пружање подршке и помоћи Побољшање међусобне комуникације  Пратити развој и напредовање ученика -савјетодавни рад, разговори Током године
Педагошко-корективни рад Савјетовање и пружање подршке и помоћи Побољшање међусобне комуникације  Пратити развој и напредовање ученика -савјетодавни рад, разговори Током године
Идентификација и рад са ученицима с посебним потребама Осигуравање услова за успјешно укључивање ученика с посебним потребама Успјешна интеграција и социјализација ученика са тешкоћама -педагошко праћење -савјетодавни рад – рад у Школском тиму за инклузивно образовање Током године
Идентификација и рад са даровитим  ученицима Осигуравање услова за успјешно укључивање даровитих ученика   -педагошко праћење -савјетодавни рад – рад у Школском тиму за инклузивно образовање Током године
Едукативно-радионички рад са ученицима Савјетовање и пружање подршке и помоћи Побољшање међусобне комуникације  Пратити развој и напредовање ученика -предавања, разговори – педагошке и едукативне  радионице Током године
Утврђивање зрелости дјеце за полазак у 1.разред Утврђивање припремљености и  зрелости дјеце за упис у 1.разред -примјена инструмената за процјену зрелости -разговор -обрада података Април-мај
Праћење проблематике преласка ученика из разредне у предметну наставу Осигурати услове за успјешну интеграцију и социјализацију ученика -разговор са ученицима -радионице на часовима ВРОЗ-а Октобар-новембар
Организација,помоћ и учешће у раду Савјета ученика Укључивање ученика у живот и рад школе -састанци -дебате -разговори и приједлози -Записници са састанака Током године
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању Осигурати услове за рад с ученицима који имају потешкоће у учењу или понашању -израдити индивидуални план рада за сваког појединог ученика -праћење напредовања Током године
Савјетодавни рад са новопридошлим ученицима Осигурати услове за успјешну интеграцију и социјализацију ученика -савјетодавни рад -разговор -педагошко праћење Током године
Рад на професионалној оријентацији ученика Помоћ ученицима при доношењу одлука при избору средње школе -разговор -презентације -радионице Фебруар-март
4. ПЕДАГОШКО-САВЈЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА      
Гг  Педагошко-инструктивни и савјетодавни рад Потицање и развијање успјешне комуникације и сарадње са родитељима -разговор -савјетодавни рад Током године
Пружање подршке родитељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу,проблемима у понашању,развоју,… Заједничко дјеловање на оптималан развој ученика, укључивање у вршњачки колектив -сарадња -Разговори,сугестије -Тимски рад у школским тимовима Током године
Укључивање родитеља у рад школе      
Разговор са родитељима будућих првачића Информисање родитеља о времену и начину процјене зрелости дјетета и резултатима процјене   -разговор -писмени позиви -анализа резултата и података Април-мај
      Предавање,радионице и писмена коресподенција Педагошко образовање родитеља Едукација родитеља  -предавања и радионице на родитељским састанцима и на сједницама Савјета родитеља Током године
 Помоћ и учешће у раду Савјета родитеља Укључивање родитеља у живот и рад школе Изградња квалитетне сарадње с родитељима -сједнице Савјета родитеља -припремање материјала -разговори,дискусије -приједлози и сугестије -тимски рад Током године
Припрема  и учествовање на родитељским састанцима Изградња квалитетне сарадње с родитељима -присуство на родитељским састанцима -разговор -размјена информација Током године
5. ПЕДАГОШКО-САВЈЕТОДАВНИ И ИНСТРУКТИВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ДРУГИМ РАДНИЦИМА ШКОЛЕ      
Педагошко-инструтивни и савјетодавни рад са наставницима Подизање квалитета наставног процеса  Развити стручне компетенције наставника -савјетодавни рад -разговор Током године
Анализа часова којима је присуствовао педагог и других облика васпитно-образовног рада и сагледавање њихове дидактичко-методичке заснованости Увидом у наставу пратити квалитет извођења наставног часа -посјете часова -аналитичко посматрање -разговор -записници Током године
Упознавање одјељењских старјешина и наставника са релевантним карактеристикама нових ученика Информисаност наставника Лакше прилагођавање и социјализација новопридошлих ученика у колективу -давање информација и документације о ученику -подаци добијени од родитеља Током године
Сарадња са приправницима  Подизање квалитета наставног процеса  Увођење приправника у самосталну васпитно-образовну дјелатност   -посјете часова -разговор,сугестије -праћење,евалуација и процјена оспособљености за самосталан рад Током године
Рад с наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације ученика Помоћ у провођењу професионалног информисања ученика,приближавању тржишта рада -рад у Тиму за професионалну оријентацију -договори, сугестије -заједничко планирање активности и посјета Друго полугодиште
Помоћ одјељењским старјешинама у реализацији појединих часова одјељењске заједнице Подизање квалитета рада на часовима одјељењске заједнице -сарадња -разговор,сугестије -реализација часова Током године
        Помоћ наставницима око ученика који су у инклузији                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Пружање адекватне подршке ученику у васпитно-образовном процесу Заједнички рад у Школском тиму за инклузивно образовање -заједничко планирање рада са наставницима -распореди часова -уџбеници Током године
Израда педагошких профила ученика Адекватне и потпуне информације о могућностима и напредовању ученика ради усклађивања в-о процеса са способностима и потребама ученика -прикупљање информација и њихова обрада -сарадња са одјељењским старјешинама и наставницима -израда педагошког профила ученика Септембар-октобар
Сарадња са директором,помоћником директора, секретаром, рачуновођом,… Квалитетна организација рада и реализација годишњег плана и програма рада -тимски рад -састанци -разговори Током године
Сарадња са психологом Координација рада у праћењу и савјетовању -тимски рад -договори, разговор Током године
6. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ      
Вођење документације о педагошком раду: годишњи и мјесечни планови рада,дневник рада педагога ,досије о раду с ученицима,документације о завршеном истраживању,извјештаји, обрада службених забиљешки,… Евидентирање документације о реализацији васпитно-образовног рада Ефикасно кориштење података у функцији развоја рада и школе у цјелини -прикупљање и анализа података -писање -евиденција Током године
Вођење евиденције о сарадњи с ученицима,наставницима и родитељима Ефикасно кориштење података у функцији развоја рада и школе у цјелини -евидентирање података и разговора Током године
Вођење Педагошког досијеа наставника Континуирано праћење рада и напредовања наставника Прикупљање и чување документације и сертификата   -прикупљање документације, сертификата и потврда, тема, записника са посјећених часова     Током године
Вођење Ученичких досијеа Континуирано праћење и вођење документације о развоју и напредовању ученика -уписивање података и информација у Ученичке досијее Током године
Уписни материјали ученика 1.разреда и евиденција о уписаном броју ученика Вођење документације о броју уписаних ученика у 1.разред по уписним подручјима -прикупљање и уписивање података у евидентни лист  (Образац 15) Мај-јун
Вођење евиденције о успјеху ученика у учењу и владању Анализирање успјеха ученика у сврху побољшања квалитета васпитно-образовног процеса и бољег успјеха ученика -прикупљање и уписивање података у евидентни лист  (Образац 20) Децембар,мај, јун, август
Евиденција о изреченим васпитно-дисциплинским мјерама и појачаним васпитним радом са учеником Вођење евиденције о понашању ученика -попуњавање табеле за евидентирање , предузетим мјерама и ефектима мјера Током године
Евиденција о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника,директора,секретара и рачуновође Вођење документације о професионалном развоју наставника, стручних сарадника, директора,секретара и рачуновође -прикупљање података и сертификата – унос података у Образац 22 Током године
7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА      
Учествовање у раду Наставничког вијећа Допринос побољшању квалитета рада Наставничког вијећа   -састанци, договори,разговори, тимски рад Током године
Учествовање у раду Одјељењских и Разредних вијећа Допринос побољшању квалитета рада Одјељењских и Разредних вијећа   -састанци, договори,разговори, тимски рад Током године
Формирање и  учествовање у раду школских тимова (израда Годишњих програма  рада, руководство и координисање рада) Развој стручних компетенција -састанци, договори,разговори, тимски рад Током године
Рад у Комисији за упис ученика у први разред Процјена психофизичке зрелости дјетета за упис у 1.разред -примјена педагошких инструмената за процјену зрелости -рад са дјецом (процјена) -обрада података Април-мај
8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ,САРАДЊА СА СТРУЧНИМ АКТИВИМА,ИНСТИТУЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ      
Израда плана личног стручног усавршавања и стручног усавршавања наставника, стручних сарадника, директора,секретара и рачуновође Професионални развој и развој стручних компетенција Обогаћивање знања и цјеложивотно учење -израда личног плана стручног усавршавања и плана усавршавања наставника Август-септембар
Стручно усавршавање унутар школе Професионални развој и развој стручних компетенција Обогаћивање знања и цјеложивотно учење -реализација теме за стручно усавршавање на Наставничком вијећу (предавање) -разговор 1.полугодиште
       Стручно усавршавање ван школе Учешће на семинарима,савјетовањима, …   Професионални развој и развој стручних компетенција   -присуствовање на семинарима и савјетовањима -разговори и дискусије -размјена искустава Током године
       Праћење стручне педагошке литературе Професионални развој и развој стручних компетенција Обогаћивање знања и цјеложивотно учење Читање и праћење стручне педагошке литературе Током године
 Праћење информација од значаја за образовање и васпитање путем интернета Професионални развој и развој стручних компетенција Обогаћивање знања и цјеложивотно учење -посјећивање интернет страница Током године
Сарадња са педагозима и другим стручним сарадницима из других школа Професионални развој и развој стручних компетенција Обогаћивање знања и цјеложивотно учење -тимски рад -размјена искустава -рјешавање проблемских ситуација -разговори,договори,… Током године
Учествовање и помоћ у раду Стручних актива Допринос побољшању квалитета рада Стручних актива -састанци, договори,разговори, тимски рад -предавања, презентције,… Током године
          Сарадња са локалном заједницом Промоција школе у локалној заједници Укључити локалну заједницу кроз међусобну сарадњу и подршку као партнера у реализацији школских пројеката -тимски рад Током године
        Сарадња са Министарством просвете и                            културе РС, Републичким педагошким заводом, Заводом за статистику                         Квалитетна организација и реализација васпитно-образовног рада Размјена информација -прикупљање и слање података и извјештаја -сарадња -размјена информација -савјети Током године
9.ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА      
Праћење остваривања Наставног плана и програма Договорити динамику праћења с циљем добијања увида планираних и остварених задатака   -аналитичко посматрање -разговори и савјети -тимски рад у Школском тиму за праћење  остварења наставних садржаја по предметима и осталим задужењима   Током године
Систематско праћење успјеха и напредовања ученика Стећи увид у ниво васпитно-образовних постигнућа те на основу спознатога предложити стратегије за унапређење -праћење,анализа, вредновање, планирање Током године
Праћење квалитете извођења наставног процеса (И-П увид) Увидом у наставу пратити квалитет извођења наставног часа Осавремењивање наставног процеса -аналитичко посматрање -разговор Током године
Праћење примјене  ИОП-а Стећи увид у ниво васпитно-образовних постигнућа ученика на основу ИОП-а те на основу спознатог предложити стратегије за унапређење рада -увид у документацију -анализа Током године
Праћење успјеха ученика у ваннаставним активностима,такмичењима,… Пратити развој и напредовање ученика   -сарадња са наставницима -увид у документацију   Током године
Праћење оцјењивања ученика,понашање ученика,… Пратити развој и напредовање ученика Стварати позитивну атмосферу у одјељењу -аналитичко посматрање -разговори и савјети   Током године
Праћење и анализа изостанака ученика Превентивно дјеловање       -анализа   -увид у Одјељењске књиге  разговор са   наставницима, ученицима и  родитељима Током године
10.ВОЂЕЊЕ ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ      
Преглед документације наставника Увидјети да ли се документација води тачно и благовремено -увид у документацију Током године
Вођење документације о ученицима и родитељима Посједовати потпуну евиденцију и документацију База података -прикупљање података -вођење документације и евиденције Током године
11.ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА      
Утврђивање професионалних интереса, обрада података Идентификовање професионалних интереса ученика -разговор -анкетни упитник Фебруар-март
Сарадња са одјељењским старјешинама и наставницима на пословима професионалне оријентације (Тим за професионалну оријентацију) Утврдити припремљеност за средњу школу с обзиром на афинитете и реалне могућности ученика -рад у Школском тиму за професионалну оријентацију -састанци,разговори -подјела задужења   Фебруар-март
Радионице и предавања за ученике из подручја професионалног информисања Усмјеравање ученика у погледу интересовања и могућности уписа у средњу школу (процјена афинитета)   -радионички рад -предавања   Фебруар-март
Индивидуални савјетодавни разговори са ученицима о упису у средњу школу Усмјеравање ученика у погледу интересовања и могућности уписа у средњу школу (процјена афинитета) -разговор -савјетодавни рад Фебруар-март
Вођење документације о професионалној оријентацији Израдити и прикупити сву неопходну документацију за рад Евиденција рада са ученицима и                наставницима                -прикупљање документације              -рад у Школском тиму за                 професионалну оријентацију -вођење Записника о раду Фебруар-март
Представљање установа за наставак школовања (Дан отворених врата, презентације представника СШ,…) Представити програмске садржаје рада различитих средњих школа,те упознавање са конкретним условима уписа у одређену средњу школу   -посјете школа или школама -предавања -презентације -подјела летака и брошура Април
Сајам занимања Представити програмске садржаје рада различитих средњих школа,те упознавање са конкретним условима уписа у одређену средњу школу   -посјета Сајма занимања -разговор са представницима школа -прикупљање летака и брошура Април
12. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ      
Рад на програму ЕДУИС База података   -прикупљање података -електронски унос података у програм Током године
Прикупљање материјала и уређење сајта наше школе Боља информисаност родитеља и локалне заједнице о животу и раду школе -прикупљање материјала и слика -објављивање информација Током године
Организација школских такмичења,провјере постигнућа ученика Организација и успјешна реализација такмичења,провјере постигнућа   -припрема материјала -сарадња са члановима комисија -реализација -анализа резултата Друго полугодиште
Рад у Комисији за избор и проглашење ученика генерације Избор и проглашење ученика генерације -тимски рад -преглед документације -рад комисије на основу Правилника Мај
13. ПЛАНИРАЊЕ,ПРОГРАМИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА        РАДА У СКЛАДУ СА ОПИСОМ ПОСЛОВА Квалитетно планирање, програмирање и реализација плана  рада Сагледавање нивоа и квалитета реализације свих планова програма ради унапређења и осавремењавања рада у наредној години -израда планова и програма рада -реализација предвиђених активности -анализа урађеног ради унапређења рада Током године
14. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ ПО НАЛОГУ ДИРЕКТОРА   -извршавање обавеза по налогу директора Током године