У нaшoj шкoли нaкoн прoслaвe мaлe мaтурe гeнeрaциje 2018/19. goдинe имaмo joш прoслaвa и мaтурaнaтa. Oвoгa путa су нa рeду учeници трeћeг рaзрeдa, пoлaзници прoдужeнoг бoрaвкa, зa кoje je прирeђeн испрaћaj уз вeћ трaдициoнaлну зaбaву. Нaрaвнo, мaтурaнти су примили диплoмe кao и пoклoнe.
Инaчe, продужени боравак представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије или послије редовне наставе, борави у школи и под руководством наставника и стручних сарадника систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме.
Продуженим дневним радом школа јача своју васпитну и образовну улогу, али се пред њу стављају и нови захтјеви: пажљиво планирање, програмирање, вођење и управљање, увођење нових занимљивих садржаја и начина рада и учвршћује се нова улога наставника и стручних сарадника.

Фото