Подручја рада психолoга на основу Правилника о норми непосредног рада са ученицима у оквиру 40 – часовне радне недјеље:

Бр. Подручје рада Седмично Годишње
I Планирање и програмирање рада 3 138
II Аналитичко – истраживачки рад 3 138
III Психолошко – савјетодавни и терапеутски рад са ученицима 6 275
IV Психолошко – савјетодавни и терапеутски рад са родитељима 4 184
V Психолошко – савјетодавни рад са наставницима 5 230
VI Рад на професионалној оријентацији ученика 5 230
VII Вођење психолошке документације 2 92
VIII Праћење реализације и унапређивање ВОР-а 3 138
IX Стручно усавршавање 2 92
X Припремање за рад 3 138
XI Остали послови 4 185
  Укупно 40 1840
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉ     НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Планирање,праћење,програмирање и вредновање рада школе из дјелокруга своје надлежности      
Рад на изради ГПРШ-е, програма рада стручних тимова уа које сам задужена , програм рада Комисије за упис дјеце у први разред, програм рада са ученицима који имају емоционалне проблеме, проблеме у понашању, потешкоће у учењу, даровите ученике, програм рада са ученицима који су у инклузији и рад са наставницима, програм професионалне оријентације, програм превенције вршњачког насиља Август, септембар Обезбјеђивање оптималних услова за развој дјеце и остваривање васпитно-образовног рада Израда планова и програма
Припремање годишњег програма рада и мјесечних планова(оперативни план) рада психолога и припремање властите документације Август, септембар Примјена теоријских и практичних сазнања Израда планова и програма
Припремање плана властитог стручног усавршавања и професионалног развоја Август, септембар Примјена теоријских и практичних сазнања Израда планова и програма
Помоћ у изради индивидуалних образовних планова Од септембра континуирано Стварање оптималних услова за развој и напредовање ученика Израда планова и програма
Одређивање структуре одјељења првог ишестог разреда. Август Одјељења која су изједначена по педагошким критеријумима Рад по критеријумима
Евиденција бројног стања ученика ,одјељења по школама и подручним одјељењима Септембар Постојање евиденције Прикупљање података од наставника путем формулара
Вођење евиденције о реализованим активностима Континуирано током године Постојање евиденције Испуњавање потребних формулара
Припремање спискова ученика 1.и 2. разреда и одличних ученика за бесплатне уџбенике и слање дописа Заводу за уџбенике и наставна средства Август Наруџба уџбеника Куцање и штампање спискова
Припреме за почетак нове школске године Август Створени услови за почетак нове школске године Потребна документација, спискови ученика, организација смјена ученика, дежурства ученика и наставника.
Учешће у изради Развојног плана школе Август, септембар Побољшање услова за рад и учење Тимски рад
    2. Аналитичко – истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе  
Истраживања из области психологије Током године Испитивање мишљења наставника, ученика Спровођење анкетирања ученика
Анализа материјала са уписа дјеце у први разред Септембар Прикупљање релевантних података о ученицима, увид у документацију уколико постоји Прегледање материјала са уписа и тестирања ученика
Анализа успјеха ученика у учењу и владању, изостанци ученика На крају првог и другог полугодишта и школске године Идентификација предмета са највећим бројем негативних оцјена,изостанци ученика Табеларно вођење на основу података који су добијени од одјељењских старјешина
3. Психолошко – савјетодавни рад са ученицима  
Припремање материјала за упис дјеце у првиразред, сређивање списка и планирање редослиједауписа, припремање позива за упис у први разред Април, мај Упис дјеце у први разред Штампање тестовног материјала
Психолошко тестирање зрелости дјеце за упис упрви разред Април, мај Упис дјеце у први разред Испитивање дјеце психолошким инструментом ( Тест зрелости за школу)
Праћење процеса адаптације и подршка упревазилажењу потешкоћа код ученика првог разреда Током године Помоћ у прилагођавању Опсервација и континуирани разговори са учитељима
Учешће у тимском идентификовању дјеце којој је потребна подршка и осмишљавање  индивидуалног приступа Септембар Пружање подршке ученицима који имају потешкоће у учењу Прикупљање података од одј.старјешина и наставника
Индивидуално-савјетодавни рад са ученицима( емоционални, породични проблеми, проблеми прилагођавања) Током године Пружање подршке ученицима који имају развојне и емоционалне проблеме Евидентирање ученика и рад са њима
Едукативно-радионички рад са ученицима. Током године Едукација ученика Организовање и реализовање предавања за ученике из области развојне и социјалне психологије
Упознавање са ученицима првог разреда Септембар Да се ученици упознају са осталим особљем у школи и просторијама ради лакшег сналажења Обилазак школе и запослених
Утврђивање индивидуалних карактеристикаученика (способности,знања,интересовања) заразличите намјене – слање документације за КомисијуПисање извјештаја психолога о стручној обради ученика Током године Помоћ ученику у праћењу наставног плана и програма Сарадња са наставницима и добијање повратне информације и релевантних чињеница о ученицима
Професионално информисање ученика Фебруар, март Подршка развоју професионалне каријере ученика Процјена способности, интересовања, особина личности , мотивације ученика
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи Током године Указивање на штетност понашања и посљедице На основу одлуке директора континуиран корективни рад с учеником
Рад у Савјету ученика Током године Подстицање ангажовања ученика у раду школе Координисање рада на мјесечном нивоу у сарадњи са предсједником Савјета ученика
4. Психолошко – савјетодавни рад са родитељима  
Гг   Информисање родитеља након уписа дјеце у први разред- резултати са уписа, указивање на потешкоће Април, мај Упознавање родитеља са карактеристикамадјетета Процјена извршена мјерним инструментом
Сарадња са родитељима , стручно предавање о ђацима пр   првацима на родитељским састанцима, карактеристике ра   развоја дјеце, одговори на пи  питања родитеља   Током првог полугодишта Упознавање родитеља са школским обавезама , како помоћи свом дјетету Предавање за родитеље, презентација у Power Pointu
Прикупљање података од родитеља/старатеља релевантних за упознавање ученика и праћење његовог развоја Током године Добијање свеобухватне слике о дјетету Упитник за родитеље и разговор о развоју дјетета
Савјетодавни рад са родитељима /старатељима ученика који имају тешкоће у развоју и учењу Током године Указивање на потешкоће с којим се ученик сусреће Разговор са родитељима
Савјетодавни рад и усмјеравање родитеља/ старатеља чија дјеца врше повреду  правила понашања у школи и којима је одређен појачан рад Током године Указивање на неадекватно понашање ученика у школи Разговор
Сарадња са родитељима / старатељима на пружању помоћи подршке ученицима који се школују по ИОП-у Током године Упознавање са ИОП-ом, шта се под тим подразумијева Разговор  
5. Психолошко – савјетодавни рад са наставницима  
Информисање учитеља о ђацима првацима и резултатима са уписа, подјела уписног материјала и резултата иницијалне процјене Август Упознавање учитеља са карактеристикама ученика као и на које ученике би требало посебно обратити пажњу Информативни разговор
Информисање одј.старјешина 6. разреда о карактеристикама ученика и подјела ученичких досијеа Септембар Упознавање учитеља са карактеристикама ученика као и на које ученике би требало посебно обратити пажњу Информативни разговор
Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности Током године Идентификација ученика Упитници
Учешће на састанцима Стручних актива Током године Стручно предавање психолога у циљу унапређења вапитно-образовног процеса Активно учешће на активима, предлагање мјера за унапређење наставног процеса
Савјетодавни разговори о ученицима који заостају у учењу, помоћ и приједлози Током године Помоћ у раду с ученицима,планирању и евалуацији Континуирани разговори
Помоћ наставницима око ученика који су су инклузији, потребни формулари и вођење документације Током године   Пружање подршке наставницима, упуте о вођењу документације Континуирани разговори  
Помоћ наставницима у изради ИОП-а Током године Адекватно урађен ИОП Прикупљање и дистрибуција потребних материјала, евиденција
Договор у вези предавања на часовима одјељењске заједнице- теме из области психологије Током године Реализација тема које су предвиђене НПП Едукација ученика
Припремање потребних формулара за учитеље и наставнике у циљу праћења напредовања ученика и понашања у школи Септембар Евиденција ученика ради адекватног праћења Подјела формулара
Помоћ у попуњавању досијеа ученика Током године Континуирано праћење развоја ученика Рад са наставницима
Пружање подршке наставницима у раду са родитељима/старатељима Током године Информисање родитеља Разговор
Сарадња са персоналним асистентом Током године Координација активности и пружање подршке дјетету Континуирани разговори
Сарадња са директором и стручним сарадницима ( педагог, дефектолог, библиотекар) Током године Припрема докумената установе, извјештаја и анализа Свакодневни састанци, договори
Дистрибуција свих потребних формулара, образаца ради базе података и статистичке обраде података. Током године База података Подјела формулара
Дистрибуција формулара за евиденцију насиља у школи Током године База података Евидентирање случајева насиља
Помоћ наставницима приликом примјене Рефералног механизма у школи Током године Правовремено идентификовање и дјеловање Евидентирање присутних индикатора у ученички досије
6. Професионална оријентација ученика  
Едукација ученика о избору адекватне средње школе Фебруар, март Помоћ при упису адекватне средње школе Едукација Разговор  
Радионице са ученицима Фебруар , март Помоћ при упису адекватне средње школе Тимски рад
Спровођење истраживања о заинтересованости ученика за упис у средњу школу Март Помоћ при упису адекватне средње школе Едукација Разговор  
Учешће на Сајму занимања Април Упознавање и информисање ученика о средњим школама и смјеровима Посјета сајму
7. Вођење психолошке документације, припрема за рад и стручно усавршавање  
Годишњи план и програм психолога Август септембар Израђен план рада по областима Планирање и писање Годишњег плана и програма
Оперативни план Током године Израђен квалитетни план рада по областима Планирање и писање Годишњег плана и програма
Евиденција школског психолога Током године Уредна документација Формулари које психолог води гдје су евидентиране сарадње са одј,старјешинама, наставницима, ученицима, родитељима.
Вођење евиденције и документације о уписаним ученицима у први разред, ученици који су процјењени тестом зрелости за школу Мај Евидентирање уписаних ученика Вођење евиденције
Дневна евиденција о раду-седмични извјештај Током године Дневна евиденција рада Евидентирање дневних активности
Евиденција о раду са ученицима,наставницима, родитељима, појачан рад са учеником, сарадња са одј.старјешинама Током године Вођење уредне документације Пописивање активности
Е    Евиденција о ученицима са сметњама са Налазом и без Н    Налаза Комисије Септембар Вођење уредне документације Евиденција у посебним фасциклама
Вођење досијеа ученика са потешкоћама-инклузија, налази и документација Током године Вођење уредне документације Евиденција у посебним фасциклама
Вођење евиденције о ученицима са проблемом у понашању, учењу и емоционалним проблемима Током године Интерна база података и разрада програма са ученицима Евиденција у посебним фасциклама
Вођење документације о ученицима који су у посебном  одјељењу, налази и документација Током године Вођење уредне документације Евиденција у посебним фасциклама
Вођење евиденције о вршњачком насиљу Током године Уредно евидентирање и рад на превенцији Сваки пријављен случај евидентирати и осмислити рад са учеником
Психолошки досије ученика Током године Вођење уредне документације Евиденција у посебним фасциклама
Стручно усавршавање У току првог полугодишта Урађен план властитог стручног усавршавања Едукација наставника на стручним органима
Учешће на семинарима и савјетовањима Август Едукација и примјена стечених знања у пракси Присуство на савјетовању и семинару
Проучавање стручне литературе Током године Континуирано стручно усавршавање Читање стручне литературе
Учешће у општинском Активу психолога Током године Размјена искустава у пракси Разговори, дискусије
Свакодневно припремање за индивидуалне разговоре, радионице и предавања са ученицима, родитељима, наставницима Током године Адекватна припрема Урађене презентације
Припремање стручних тема Током године Психолошко образовање наставника Праћење стручне литертуре, разне презентације и едукативна предавања
Припремање инструмената за процјену личности и интелигенције Током године Квалитетна процјена ученика Примјена стандардизованих психолошких мјерних инструмената
Припрема за савјетодавни разговор са учеником Током године Добијање релевантних информација Разговор
Припрема стручних тема које ће се реализовати на родитељским састанцима и стручним активима. Током године Унапрећење васпитно-образовног рада Презентација стручних тема
8. Сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином  
Сарадња са стручним институцијама – Министарство просвјете и културе РС и Републички педагошки завод РС Током године Унапређење васпитно- образовног процеса Разговори, сугестије, савјети, слање разних извјештаја и анализа
Сарадња са локалном заједницом( Општина Србац, Вртић, Радио Србац, Центар за социјални рад, Црвени Крст, ЦЕЗАР) Током године Реализација активности које су важне за развој и напредовање ученика Континурани контакти и учешће у заједничким манифестацијама
Сарадња са другим основним школама и средњом школом „ Петар Кочић“ Током године Размјена информација о ученицима Посјета средњој школи у оквиру професионалне оријентације: Дан отворених врата, анкетирање ученика и родитеља
С   Сарадња са психологом из Дом здравља Током године Реализација тема из области Заштите менталног здравља Договор, организовање едукативних предавања и радионица
9. Праћење реализације васпитно-образовног процеса  
Праћење напредовања ученика у учењу и понашању Током године Утврђивање успјешности установе у задовољењу образовних и развојних потреба дјеце Опсервација и континуирано праћење ученика
Праћење остваривања ИОП-а Током године Увид у реализацију планираног Преглед документације
Праћење ученика који имају потешкоће у учењу, понашању и емоционалних  проблема Током године Увид у понашање ученика Разговори са наставницима, ученицима, родитељима
Праћење и вредновање примјене мјера  индивидуализације и индивидуалног образовног плана Током године Програм који је прилагођен могућностима ученика Разговори са ученицима, наставницима и родитељима
Учествовање у изради годишњег извјештаја о реализацији програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада психолога. Сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином. Током године Евалуација рада Унапређење образовно-васпитног рада Тимски рад
Извјештај о раду На крају школске године Евалуација рада Увид у остварене активности из свих области рада
10. Рад у стручним органима и тимовима  
Рад у стручним органима школе: Одјељењско и Наставничко вијеће- из свог подручја рада Током године Јачање васпитних, односно наставничких компетенција Давање саопштења, информисање о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања
Рад у Стручним активима Током године Јачање васпитних, односно наставничких компетенција. Едукација из области психологије. Унапређење рада стручних органа . Давање стручних приједлога и сугестија.
Рад у школским тимовима: Тим за превенцију насиља, за професионалну оријентацију, за инклузију, за малу матуру, за израду ГПРШ-е, за Развојни план школе, за даровите ученике. Током године Превенција насиља, помоћ у професионалном усмјеравању, планирање манифестација, презентација ученичких постигнућа. Учествовање у раду тимова који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.
План рада тимова: професионална оријентација, превенција насиља, даровити ученици, инклузивна настава Током године Вођење записника Документација урађеног
11. Остали  послови  
Слање ученичких досијеа по захтјеву средњих школа Током године Уредно вођење досијеа са релевантним подацима и чињеницама Прикупљање података од родитеља и наставника
Вредновање постигнућа ученика 9. разреда Април Учешће у Комисији за шифровање и дешифровање ученичких радова Према упутству РПЗ-а и налогу директора
  Одређена сам за ментора за ову школску годину Током године Увођење у посао психолога , упознавање са документацијом психолога.  
12.  Извршавање других обавеза по налогу директора Током године