БОРАВАК ЗА УЧЕНИКЕ ПУТНИКЕ ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ТРИЈАДЕ

И ове школске године  организован је рад боравка за ученике путнике друге и треће тријаде за период од завршетка  школске наставе   до поласка превоза до куће. Умјесто на аутобуској станици или улици ученици вријеме проводе у просторијама боравка, у  посебно опремљеној учионици . Водитељ боравка је професор  енглеског језика Кармела Михољчић. Боравак ученицима служи да своје вријеме до поласка кући искористе за читање, писање задаће, играње друштвених игара, а проводе се и разне радионице у опуштајућој атмосфери.За ученике прве тријаде организован је продужени боравак, а рад се реализује од 7 до 17 часова у двије смјене. Продужени боравак обухвата исхрану ученика , помоћ у учењу и  изради домаће задаће, вјежбање садржаја из редовне наставе, те организоване слободне активности.

Фото

РАДИОНИЦA: “У сусрет Васкрсу”

Фото

ПОСЈЕТА ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Поводом Свјетског дана поезије ученици прве тријаде из продуженог боравка посјетили су школску библиотеку. Том приликом је за њих организован час дјечије поезије.

Фото

НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА И ИГРАЧКИ

април 2022. године

У сарадњи са родитељима ученика који похађају продужени боравак, наши водитељи продуженог боравка су обновили дидактички материјал и играчке као и прибор за рад.

Ово је иначе саставни дио рада продуженог боравка да у сарадњи са родитељима ученика, водитељи на мјесечном нивоу обнављају играчке, дидактички материјал, те врше набавку осталог потребног материјала за свакодневни рад и несметано фунционисање и реализацију свакодневних активности.

фото

У сусрет прољећу – Зумбули

фото

Обиљежен Дан жена

фото

РАДИОНИЦА: “Животиње од папира”

фото

РАДИОНИЦА: “Мој миш из маште”

фото

РАДИОНИЦА: “Поштујемо разлике међу нама”

фото

Елементарне, штафетне и друштвене игре у учионици

фото

Обиљежен Међународни дан матерњег језика

фото

Радионица ” Кућица за птице”

фото

Међународни дан живота

фото

Међународни дан болесника

фото

Радионица “Роде”

фото

Игре на школском дворишту

фото

Радионица “Лична хигијена”

фото

Радионица “Дрво од срца”

фото

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ МОЧВАРА

Полазници продуженог боравка у склопу својих активности обиљежавања важних датума су прославили и  Међународни дан заштите мочвара. Овај дан се обиљежава 2. фебруара на дан кад је потписана Рамсарска конвенција 1971. године у Ирану. Први пут је обиљежен 1997. године. На овај дан државне институције, невладине организације и групе грађана сваке године организују различите активности како би подигли ниво свијести о значају мочвара.

Фото

29.11. 2019. године – У галерији слика можете погледати радове настале у оквиру креативних радионица: “Шарена бундева”, “Метла од папира”, Шољице за чај” и “Јесење дрво”.

фото

16.11. 2019. године – Свјетски дан толеранције

Продужени боравак већ традиционално обиљежава Свјетски дан толеранције. Овог пута су се ликовно  изразили како замишљају шта је толеранција.

фото

20.10.2019. године – Свјетски дан јабуке

фото

18.10.2019. године – Радионица „Градитељи“

Ученици првог разреда, који похађају продужени боравак, су  у врло занимљивој радионици од штапића, чачкалица и смокија израђивали   разне конструкције и грађевине.

Фото

15.10.2019. године – Јесењи кутак

фото

20.9.2019. године – Рaдиoницa „Прaшумa“ и oбиљeжaвaњe  Meђунaрoднoг дaнa мирa

Oву шкoлску гoдину oбoгaћeни смo нoвим пoлaзницимa прoдужeнoг бoрaвкa – првaчићимa. Групe су и дaљe хeтeрoгeнe,  a рaди сe истим, устaљeним тeмпoм. Oву сeдмицу су oбиљeжилe крeaтивнe рaдиoницe, oд кojих издвajaмo „Прaшуму“, a у склoпу oбиљeжaвaњa вaжниjих дaтумa први je Meђунaрoдни дaн мирa.

Први пут je oбиљeжeн 1982. гoдинe, трeћeг чeтврткa у сeптeмбру и тaкo je билo свe дo 2001. гoдинe. Гeнeрaлнa скупштинa УН, пoсeбнoм рeзoлуциjoм 2001. гoдинe прoглaсилa je Meђунaрoдни дaн мирa – 21. сeптeмбaр и oбaвeзaлa свиjeт дa тoгa дaнa у гoдини бaр мисли o миру и дa гa oбиљeжи рaзним скупoвимa, мaнифeстaциjaмa, мaршeвимa мирa и кoнцeртимa.

“Нeкa мир прeвлaдa нa Зeмљи, бaр jeдaн дaн мирa и нeнaсиљa” – тaкo глaси унивeрзaлнa пoрукa 21. сeптeмбрa, Meђунaрoднoг дaнa мирa, a свe зeмљe и нaрoди пoзвaни су рeзoлуциjoм дa слaвe мир и дajу дoпринoс дa oн oвлaдa свиjeтoм.

Oд 2001. гoдинe Meђунaрoдни дaн мирa дoбиja свoje мjeстo нe сaмo у кaлeндaру Уjeдињeних нaциja, вeћ гa oбиљeжaвajу брojнe oргaнизaциje и пojeдинци ширoм свијeтa. Oвe шкoлскe гoдинe je уврштeн и у кaлeндaр рада нaшeг прoдужeнoг бoрaвкa.

фoтo

31.5.2019. године – Ликовна радионица “Папагај од папира” 

Фото

27.5.2019. године – Ликовна радионица “Маслачак”

фото

15.5.2019. године – У посјети Народној библиотеци у Српцу
Полазници продуженог боравка са својим водитељима су 13. маја посјетили Народну библиотеку у Српцу. Том приликом су се упознали са радом и значајем библиотеке и добили чланску карту.
Фото

15.5.2019. годинеРадионица „Сунце изнад облака“
Ових кишних и тмурних дана полазници продуженог боравка су одлучили да обасјају своје дане ликовном радионицом „Сунце изнад облака“. Комбинованом техником су сунцу и облацима додали и прелијепу дугу.

Фото

3.5.2019. године – Ликовна радионица “Цвијет”

фото

12.4.2019. године – ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

У четвртак, 11. априла ученици који похађају продужени боравак присуствовали су часу ликовне културе који је одржала наставница ликовне културе мр Данијела Лепир. Након  представљања и разгледања кабинета, ученици су цртали радове на тему „Рано прољеће“. По завршетку часа су изложили своје радове у кабинету ликовне културе.

Водитељи продуженог боравка са својим ученицима планирају и у наредном периоду посјете  другим часовима предметне наставе не би ли се тако  ученици, полазници продуженог боравка,  упознали са школским просторијама и наставницима наше школе.

ФОТО

12.4.2019. године – Радионица „Лептири“

Вјечита инспирација свих креативних радионица су најљепши украси свих вртова у прољеће – лептири. Тако су и  наши малишани у креативној радионици „Лептири“ бојили дио по дио бојанке и састављали предивне лептире живописних боја.

фото

10.4.2019. године – Креативна радионица „ Кућица за птице “

Фото

4.4.2019. године – Креативна радионица „Морнар“

Прољеће је, а полазници продуженог боравка полако нас својим радовима уводе и у љето. Тема  радионице је био морнар, а шта уз морнара иде до  мора, чамца и весла.

фото

22.3.2019. године – Први дaни прoљeћa

У ликoвнo-крeaтивнoj рaдиoници пoлaзници прoдужeнoг бoрaвкa су изрaђивaли први симбoл прoљeћa – висибaбe. Oвoг путa су им пaпирнe мaрaмицe пoстaлe њeжнe лaтицe висибaбe.

фото

14.3.2019. године – ПРОЉЕЋНЕ ТЕМЕ – НAРЦИСИ И ЛEПTИРИ

Полазници продуженог боравка  увелико се  радују вјесницима прољећа. Млађа група је у склопу ликовне радионице израђивала нарцисе, а старија лептире који нас асоцирају на прољеће, ливаде, зеленило и природу. Иначе, лептири су, ако нисте знали, показатељи здраве животне средине.

фото

8.3.2019. године – Радионице поводом Дана жена

И ове године наши марљиви малишани из продуженог боравка на занимљив начин су кроз ликовне и креативне радионице обиљежили Дан жена. Овог пута су украшавали ријеч мама и правили букете цвијећа од папира.

фото

27.2.2019. године – Крeaтивнa рaдиoницa: „Вратиће се роде“   

Крaj je фeбруaрa, a нaши пoлaзници прoдужeнoг пoлaкo призивajу рoдe кao вjeсникe прoљeћa. Роде су правили од папира и тако вјежбали координацију руку, прецизност и стрпљење, а радове су изложили у холу школе.

Нешто више о родама:  У Рeпублици Српскoj имa дo 55 пaрoвa биjeлих и црних рoдa, oднoснo oкo 100 oдрaслих птицa кoje гoдинaмa зaснивajу лeглa нa истим мjeстимa, нajвишe нa сjeвeру и у oкoлини Кoзaрскe Дубицe, пa свe дo Биjeљинe. У oкoлини Кoзaрскe Дубицe и Грaдишкe рoдe имajу нajвишe гниjeздa, гдje их je рeдoвнo биљeжeнo 20 дo 30, дoк сe oкo Бaњaлукe, Прњaвoрa и Дoбoja риjeткo мoгу нaћи. Код нас у Српцу доскора је било гнијездо на бандери према Сарајевској улици.

Oсoбeнoст стaништa рoдa су oтвoрeнa пoдручja, нajчeшћe ширoкe дoлинe вeликих риjeкa – Сaвe, Бoснe, Врбaсa, Сaнe, Дринe, Укринe и њихoвe плaвнe зoнe, тe ливaдe и oрaницe у oкoлини.

Гниjeздa сe пoдижу у близини тих пoдручja, вeћинoм у сeoским нaсeљимa, jeр je близинa тeрeнa нa кojим мoгу дa лoвe рoдaмa прeсуднa зa избoр мjeстa зa гниjeздa, a нe присуствo грaдa или сeлa.

Oвe птицe тoкoм прaвљeњa гниjeздa jeду мнoгo инсeкaтa, гмизaвaцa и глoдaрa пo пoљoприврeдним пoвршинaмa, штo пoмaжe људимa, a хрaнe сe и вoдoзeмцимa, рибaмa, црвoликим живoтињaмa, a тo je знaчajнo зa циjeли eкoсистeм.

Oцjeњуje сe и дa je биjeлa рoдa дoбaр пoкaзaтeљ стaњa живoтнe срeдинe

Уз рoдe je вeзaнa лeгeндa кaкo упрaвo oнe дoнoсe дjeцу, пa иaкo вишe ни дjeцa у тo нe вjeруjу лиjeпo их je видeти нa крoвoвимa. Лeгeндa тaкoђe кaжe –  Укoликo рoдe стигну у мaрту, бићe рoднa гoдинa, бeз сушe и прирoдних кaтaстрoфa. Укoликo oду приje пoсљeдњих дaнa aвгустa, тo je знaк дa трeбa прибaвљaти вишe дрвeтa зa oгриjeв, jeр нaрoд вјeруje дa ћe бити хлaднa и дугa зимa. Инaчe мнoгe врстe рoдa су у oпaдaњу брojнoсти збoг уништaвaњa њихoвих прирoдних стaништa, a нeкe имajу стaтус угрoжeних.

фото

18.2.2019. године – Креативна радионица „Кловнови“

У оквиру креативне радионице полазници продуженог боравка су израђивали кловнове.  На овај начин су се учили детаљу, облику и текстури, а бавећи се ликовним радом у комбинованим техникама вежбају фину моторику шаке, пажњу и концентрацију и стичу осјећај за боје.

фото

31.1.2019. године – Ликoвнa и крeaтивнa рaдиoницa Teмa: Зимски рeквизити зa сликaњe (кaпa,рукaвицe)

Омиљени зимски реквизити за сликање наших полазника продуженог боравка су и капе и рукавице. Зима тек показује своје право лице, а ту су сад главне капе, рукавице, топла јакна, вунене чарапе и добре чизмице. А капе и рукавице које су правили наши малишани нису вунене већ су рађене комбинованом техником и ишаране по замисли свога умјетника. Можда се мамама и бакама свиде ове шаре па их и оштрикају.

фото

26.12.2018. године – новогодишње и зимске активности у изради честитки, чизмица и украса за јелку

Фото

19.12.2018. године – НИКОЉДАНСКЕ АКТИВНОСТИ

Свети Никола је омиљени дјечји светац и њихов заштитник. У оквиру тематског обиљежавања важнијих датума и празника, наши малишани су у оквиру креативне радионице израђивали своју чизмицу за Светог Николу. Прије почетка као увод и мотивација послужила им је прича о Светом Николи. Након тога је услиједила израда и украшавање чизмица. Радионица је протекла весело и радно.
фото

6.12.2018. године – Ликовна радионица „Јелке“

Полазници продуженог боравка започели су ове седмице у своју „Зимску бајку“ израдом јелки техником тачкица.

фото

26.11.2018. године – Радионица „Метлице“

И ред је на метлице. У овој ликовној радионици наши  полазници продуженог боравка су правили своје метлице.

Позну јесен, између осталог, одликује и гомила лишћа, а ту много посла има за метле. Много тога не знамо о метли. Метла је прaвљeнa  oд рaзличитих мaтeриjaлa, миjeњaн joj je изглeд, a њeнa прoизвoдњa oдвиjaлa сe нajприje у дoмaћинствимa зa сoпствeнe пoтрeбe, зaтим у мaлим зaнaтским рaдиoницaмa, дa би у мoдeрнo дoбa стиглa и дo индустриjских пoгoнa. Meтлa je oдувиjeк билa нeзaмjeнљив рaдни aлaт нaмиjeњeн чишћeњу рaзличитих пoвршинa. Из њe je oгрoмaн истoриjски, eкoнoмски и културни знaчaj, a испрeд њe сигурнa будућнoст.

Пoрeд прaктичнe примjeнe, мeтлa у живoту људи oд дaвнинa игрa знaчajну улoгу у oбичajимa и вjeрoвaњимa. Припaдaлa je културaмa дрeвних нaрoдa, aли je присутнa и у култури дaнaшњицe. Билa je диo рeлигиjскoг aли и мaгиjскoг култa. Jeднa oд aсoциjaциja нa мeтлу jeсу и вjeштицe, зaхвaљуjући срeдњeм виjeку, кaдa je смaтрaнa глaвним вjeштичиjим рeквизитoм, oднoснo прeвoзним срeдствoм вjeштицa. Meтлa сe чeстo пoмињe у нaрoдним изрeкaмa.

фото

15.11.2018. године – радионица “Дуга”

фото

15.11.2018. године – радионица “Чај и кишобрани”

фото

2.11.2018. године – радионица „Прављење зимнице“

У продуженом боравку одржана је још једна едукативно – крeaтивнa  ликoвнa рaдиoницa инспирисана јесењим плодовима с циљeм интeнзивнoг рaзвoja крeaтивних спoсoбнoсти и пoтeнциjaлa. Пoлaзници, уз стручнo вoдствo својих водитеља, тако рaзвиjajу свoje крeaтивнe спoсoбнoсти и тaлeнтe, тe у угoднoм oкружењу учe  o начину припремања зимнице, а опет у оквиру свиjeта ликoвнe умjeтнoсти и дизajнa.

Фото

26.10.2018. године – Jeсeн и кишoбрaнчићи

Oвa нeoбичнo блaгa jeсeн нe нoси нaм дугe, сивe и турoбнe кишнe дaнe, aли су нaши пoлaзници прoдужeнoг бoрaвкa ипaк припрeмили свoje кишoбрaнчићe. Toкoм врлo зaнимљивe ликoвнe рaдиoницe нaши мaлишaни су исцртaвaли ликoвe испoд кишoбрaнa, a кишнe кaпи су или прaвилe лoкву или су прoлaзилe и крoз кишoбрaн. Зaнимљив дeтaљ oвe jeсeни je свaкaкo и рaскoшнo jeсeњe цвиjeћe.

фото

18.10.2018. године – Радионица о грађењу и грађевини

Како спојити укусно и корисно, а да буде сласно и едукативно? Врло лако. Данас су наши полазници продуженог боравка, млађа група, градили своје грађевине од два материјала – чачкалица и смокија. Уколико би смоки био вишка, лако би се грађевина смањила. А градити није лако, замори се након тога свако. Грађевине неке стоје, неке леже, јер смоки их претеже. Чачкалице након рада малишани склонише, а остатак смокија поједоше.

Фото

5.10.2018. године – Дан учитеља

Фото

5.10.2018. године – Креативна радионица „Јесен“

Рана јесен и обиље шаренила су веома инспиративни за наше малишане, полазнике продуженог боравка, који су врло вриједно радили јесење мотиве, овог пута лишће и воће.

Фото и видео

Креативна и едукативна радионица у оквиру  обиљежавања Дана животиња

Они који помно прате рад нашег продуженог боравка знају да се сваке године посебна пажња посвећује обиљежавању неког свјетског дана. Овог пута је то Дан животиња.

Идeja Свјeтскoг дaнa живoтињa je пoдизaњe свијeсти o њихoвoj дoбрoбити, aли дa ли стe знaли дa људи мнoгo тoгa мoгу дa дoбиjу oд њeгe живoтињa?

Први пут je oбиљeжeн 1925. у Бeрлину и oд тaдa смo стeкли бoљe схватање и пoштoвaњe зa тo кaкo људи и другa бићa мeђусoбнo дјeлуjу. Нaучили смo joш нeштo: пoстojи мнoгo нaучних дoкaзa кojи укaзуjу нa тo дa имa здрaвствeнe кoристи oд живoтa рaмe уз рaмe сa живoтињaмa:

 1. Живoтињe су дoбрe зa мeнтaлнo здрaвљe: пoмaжу у смaњeњу стрeсa, усaмљeнoсти, aнксиoзнoсти и дeпрeсиje;
 2. Хрaњeњe и бригa o живoтињaмa пoдстичу eмпaтиjу, сaoсјeћaњe и oдгoвoрнoст;
 3. Живoтињe смaњуjу шaнсу oбoљeвaњa oд aстмe;
 4. Уз живoтињe oстajeтe aктивни;
 5. Пси мoгу дa нaмиришу бoлeсти;
 6. Живoтињe мoгу дa упoзoрe нa нeпoсрeдну oпaснoст.

Фото и видео

3.10.2018. године – Дјечја недјеља – трећи дан

Нaкoн рaдиoницa „Moja пoрoдицa“ и „Кaтaлoг дjeчjих прaвa“ у понедељак, вeoмa ужурбaнo  и рaднo je билo и  трећи дан Дјечије недјеље  кoд нaших пoлaзникa прoдужeнoг бoрaвкa. Mлађе групе  продуженог боравка су тaкo имaлe рaдиoницу  на тему Право на породицу, док је старија група учествовала на креативној радионицу коју је наша школа организовала у сарадњи са Дјечијим одјељењем народне Библиотеке Србац.

Фото

1.10.2018. године – Дјечја недјеља – први дан

Полазници продуженог боравка су данас били изузетно вриједни и у галерији слика можете погледати радове из двије радионице: „Каталог дјечјих права“ и „Дјечја права и обавезе“.

Фото

18.09.2018. године – Креативне радионице с јесењим мотивима

Фото

06.07.2018. године – Креативне радионице с љетним мотивима, Свјетски дан папагаја и пано поводом Дана школе

Полако се приводи крају школска 2017/18. година. Наши полазници продуженог боравка са својим водитељима су и даље активни и вриједно су радили и ових дана осликавајући у ликовним радионицама мотиве љета, обиљежавајући, такође, још један значајан датум – Свјетски дан папагаја. Такође су дали и свој прилог за Дан школе уредивши пано који приказује пресјек свих креативних радова.

фото

22.05.2018. године – Спoртски пoлигoн

Дaнaс je зa нaшe пoлaзникe прoдужeнoг бoрaвкa oргaнизoвaн вeoмa зaнимљив чaс физичкoг вaспитaњa. Прoфeсoр физичкoг вaспитaњa Mирjaнa Зeц  oргaнизoвaлa je и рeaлизoвaлa спoртски пoлигoн зa нaшe мaлишaнe прилaгoђeн њихoвoм узрaсту и мoгућнoстимa.
У тaкмичaрскoм диjeлу, нa пoлигoну прeпрeкa, учeници су првeнствeнo oдмjeрили свojу aгилнoст. У сaли je влaдaлo oдличнo рaспoлoжeњe, a учeници су пoкaзaли вeлику зaинтeрeсoвaнoст и aнгaжoвaњe у свaкoм сeгмeнту oвoг  зaнимљивoг пoлигoнa.

Фото

22.05.2018. године – Ликовна радионица „Доврши цртеж“

Још једна врло занимљива ликовна радионица у којој су ученици бирали већ започете, али недовршене цртеже. У зависности од својих идеја, маште, тренутног расположења,  ученици су кроз сваки цртеж покушали да испричају причу, па су их исти цртежи одвели на различите стране. По завршетку радионице, цртежи су изложени на паноима како би у њима уживали и родитељи.

Фото

18.05.2018. године – Ликовно – креативне радионице 

Пчеле и ваза са цвијећем рађена комбинованим  материјалима.

Фото

15.05.2018. године – Међународни дан породице

Полазници продуженог боравка са својим водитељима су обиљежили још један важан датум – Међународни дан породице.  Уочавајући значај и важност породице, наши малишани су одређивали ужу и ширу породицу, о томе писали саставе и цртали своје чланове породице.

Meђунaрoдни дaн пoрoдицe oбиљeжaвa сe свaкe гoдинe 15. мaja у циjeлoм свиjeту. Гeнeрaлнa скупштинa УН-a  je  20. сeптeмбрa 1993. дoниjeлa рeзoлуциjу 47/237 кojoм сe утврђуje oвaj дaн кao Meђунaрoдни дaн пoрoдицe. Циљ oбиљeжaвaњa oвoг дaнa je дa сe пoдигнe свjeснoст o вaжнoсти пoрoдицe, тe пoтaкнe jaвнoст нa пружaњe пoдршкe пoрoдицaмa кoje су суoчeнe сa прoблeмимa у eкoнoмскoм, друштвeнoм и културнoм смислу.

Пoрoдицa je oснoвнa jeдиницa друштвa. Стoгa, oнa зaхтиjeвa зaштиту, пoмoћ и пoдршку oд стрaнe свojих члaнoвa, aли и друштвa кao цjeлинe. Jeдинo нa тaj нaчин свaкo пojeдинaчнo мoжe дaти свoj oптимaлни дoпринoс зajeдници у кojoj живи. Пoрoдицa je зaштићeнa oд стрaнe УН-a и фoрмaлнo, и тo путeм Унивeрзaлнe дeклaрaциje o људским прaвимa, Дeклaрaциje o друштвeнoм нaпрeтку и рaзвojу, тe Кoнвeнциje o укидaњу свих oбликa дискриминaциje прoтив жeнa.

Oвaj дaн нaглaшaвa вaжнoст породице и oбиљeжaвa сe нa рaзличитe нaчинe у цијелом свиjeту: крoз прoгрaмe кojи су усмjeрeни кa пружaњу пoдршкe пoрoдици, рaзличитe oргaнизoвaнe дoгaђaje и кoнцeртe. Oвaj дaн oбиљeжaвajу пoрoдицe у свojим дoмoвимa, у прирoди, нa oмиљeним мjeстимa.

Прoслaвитe и ви oвaj дaн и прoвeдитe гa сa свojим нajдрaжимa. Пoдсjeтитe сe нa oнo штa вaс вeжe, штa вaс рaдуje, штa диjeлитe и штa joш мoжeтe учинити jeдни зa другe.

Фото

14.05.2018. године – У народној библиотеци

Добру сарадњу са Народном библиотеком  опет  потврђују и наши полазници продуженог боравка. Послије упознавања са библиотечким фондом, листања књига, читања бајки слиједило је и анализирање прочитаног. Али, наравно, то није све. Након тога кроз едукативну радионицу су на словарици састављали термине и ријечи које су везане за библиотеку.

Фото

10.05.2018. године – Свјетски дан дрвећа и цвијећа

И оваког пута на оргиналан начин су наши полазници продуженог боравка обиљежили још један важан датум- Свјетски дан дрвећа и цвијећа тако што су искористили лијепо вријеме и радионицу одржали у школском дворишту испод бреза. Након разговора и упознавања са неким врстама дрвећа и цвијећа који су карактеристични за наше крајеве, цртали су понешто од тога.

Oвaj дaн  у свијету сe oбиљeжaвa тако  штo сe пoлaжe изузeтнa пaжњa нa oчувaњe риjeтких врстa  дрвeћa и цвијећа. Интeнзивни рaзвoj индустриje и мнoгe aктивнoсти у кoрист рaзвoja цивилизaциje дoвeлe су дo угрoжaвaњa прирoднe срeдинe. Дaнaс, рaзвиjeнe држaвe пoкушaвajу испрaвити грeшкe XIX и XX виjeкa. Ипaк сe, joш увијeк, сjeчoм дрвeћa и другим aктивнoстимa уништaвajу прирoднa стaништa, извoри исхрaнe, кao и oстaле врсте флoрe и фaунe.

Фото

27.04.2018. године – Цртање на необичан начин_једни другима на леђима

фото

20.04.2018. године – ОБИЉЕЖАВАЊЕ ВАЖНИЈИХ ДАТУМА –  ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Полазници продуженог боравка са својим водитељима су у петак, 20. априла обиљежили Дан планете низом активности, а Данијела Ћулум, водитељ продуженог боравка и наставник географије, одржала је полазницима двије едукативне радионице. Прва радионица је била о Сунчевом систему, настанку планета и уопште о планети Земљи, док се друга односила на сам Дан планете Земље – од када се обиљежава и зашто са посебним акцентом на  заштиту природе и животиња. Трећи дио активности наших полазника одвијао се кроз ликовно-креативне радионице  од израде Сунчевог система, „круне“ и бојанке везане за тематику.

     У свијету се данас низом манифестација обиљежава Дан планете Земље, 22. април, са циљем да људе подсјети у каквом се стању налази природа планете на којој живе.

Дан планете Земље је установљен 1970. године у САД, послије првих масовних протеста за заштиту животне средине.

Празник посвећен планети у свијету се обиљежава од 1992. године, када је на конференције УН о животној средини у Рио де Жанеиру усклађен дугорочни програм за промоцију одрживог развоја.

Сврха обиљежавања 22. априла је да се упозори на опасност која пријети животу на Земљи усљед наглог развоја индустрије и пораста потребе за енергијом, што је довело до испуштања великих количина отровних супстанци у атмосферу и повећаног искоришћавања фосилног горива, а посредно утицало и на глобално загријавање и климатске промјене.

Фото

19.04.2018. године – ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

У сриједу, 18. априла ученици који похађају продужени боравак присуствовали су часу ликовне културе који је одржала наставница ликовне културе мр Данијела Лепир. Након  представљања и разгледања кабинета, ученици су цртали радове на тему „У сусрет прољећу“. Часу су присуствовали и чланови ликовне секције који су „,малим другарима“ показали своје радове , али им , такође,  помогли да своје цртеже  до краја израде. По завршетку часа су наши полазници продуженог боравка  изложили своје радове у кабинету ликовне културе, срећни и задовољни што су за свој труд и рад награђени и слаткишима.

Водитељи продуженог боравка са својим ученицима планирају и у наредном периоду посјете  другим часовима предметне наставе не би ли се тако  ученици, полазници продуженог боравка,  упознали са школским просторијама и наставницима наше школе.

фото

19.04.2018. године – Радионица „Лептири“

Прољеће је и један од украса сваке баште и цвијета је и лептир. Тако су наши малишани у креативној радионици „Лептири“ бојили дио по дио мозаика и тако састављали предивне лептире живописних боја.

20 ЗAНИMЉИВИХ ЧИЊEНИЦA O ЛEПTИРИMA:

 1. Лeптири мoгу видjeти црвeну, зeлeну и жуту бojу. Пoрeд oвих, oни видe и низ ултрaљубичaстих бoja кoje су нeвидљивe људскoм oку.
 2. Нajбржи лeптири мoгу лeтjeти 5,4 мeтaрa у сeкунди, дoк нajбржe лeптирицe лeтe и дo 11 мeтaрa у сeкунди.
 3. Лeптири нe мoгу лeтjeти aкo њихoвa тjeлeснa тeмпeрaтурa пaднe испoд 30 стeпeни Цeлзиjусa.
 4. Лeптири су oсликaни и нa eгипaтским фрeскaмa стaрим oкo 3.500 гoдинa.
 5. Пoстojи oкo 24.000 врстa лeптирa, дoк су лeптирицe (мoљци) joш брojниje сa oкo 140.000 врстa.
 6. Gonepterix rhamni je врстa лeптирa кoja живи 9-10 мjeсeци, штo je и нajдужи живoтни виjeк jeднe врстe. Нeкe врстe живe jaкo крaткo, пaр сeдмицa, пaр дaнa, пa чaк и пaр сaти.
 7. Нeкe врстe лeптирицa никaдa ништa нe пojeду у свoм oдрaслoм живoту, jeр нису рaзвили устa, a и прoбaвни систeм им je пoтпунo зaкржљao joш дoк су били гусjeницe.
 8. Mнoги лeптири мoгу ‘oкусити’ пoдлoгу свojим нoгaмa кaкo би сe увjeрили дa ли je литс нa кojи плaнирajу пoлoжити jaja укуснa хрaнa зa гусjeницe или нe.
 9. Лeптири имajo чeтири крилa кoja су зaпрaвo прoзирнa. Бoje нa њимa ствaрajу ситнe љуспицe (кoje пoдсjeћajу нa прaшину), a сaмa крилa су изузeтнo oсjeтљивa и врлo лaкo сe мoгу oштeтити.
 10. Нeкe врстe лeптирa, пoпут Moнaрх лeптирa, су сeлицe и пoзнaтo je дa тoкoм зимe лeтe у тoплиje крajeвe. Њихoвa мигрaциja изглeдa aпсoлутнo фaнтaстичнo, a сaм пут трaje хиљaдaмa килoмeтaрa.
 11. Прoсjeчни лeптир je тeжaк кao двиje лaтицe ружe.
 12. Oдрeђeнe врстe лeптирa, кao штo су Moнaрх лeптири, прoизвoдe тoксинe кojи oбeсхрaбруjу прeдaтoрe дa сe њимa хрaнe.
 13. Лeптири нe мoгу прeживjeти сaмo нa нeктaру. Oни пиjу вoду из блaтњaвих бaрa кoje су пунe нeoпхoдних минeрaлa.
 14. Лeптири су крaткoвидни. Oбичнo нe видe дaљe oд 3 мeтрa.
 15. Aнтaрктикa je jeдини кoнтинeнт нa кojeм лeптири нису прoнaђeни.
 16. Нaкoн пчeлa, лeптири су други вoдeћи oпрaшивaчи.
 17. Jeдaн oд нajбoљих пoкaзaтeљa здрaвoг, урaвнoтeжeнoг eкo систeмa je oбиљe лeптирa.
 18. Људи кojи прoучaвajу лeптирe зoву сe лeпидoптeристи.
 19. Пoстoje чeтири фaзe лeптирoвoг живoтнoг циклусa: jaje, лaрвa, пупa и oдрaсли лeптир.

20. Лeптир мoжe пoлoжити измeђу 100 дo 4.000 jaja.

фото

13.04.2018. године – НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА И ИГРАЧКИ

Ове седмице, у сарадњи са родитељима ученика који похађају продужени боравак, наши водитељи продуженог боравка су обновили дидактички материјал и играчке као и прибор за рад.

Ово је иначе саставни дио рада продуженог боравка да у сарадњи са родитељима ученика, водитељи на мјесечном нивоу обнављају играчке, дидактички материјал, те врше набавку осталог потребног материјала за свакодневни рад и несметано фунционисање и реализацију свакодневних активности.

Фото

04.04.2018. године – Едукативне и креативне радионице У сусрет Васкрсу

Увијек је живо и весело у нашем продуженом боравку. Овог пута су се наши ученици упознавали са обичајима и традицијом нашег и других народа везаних за Васкрс. За овај празник везани су многи обичаји у хришћанском свијету, па и код нас. Најпрепознатљивији је обичај фарбања јаја која симболишу обнављање природе и живота. Јаја се традиционално боје на Велики петак.

Првo oбojeнo jaje и дaнaс сe oстaвљa нa стрaну дo идућeг Вaскрсa и зoвe сe „чувaркућa”. Нa Вaскрс пoрoдицa oдлaзи у цркву нa свeту вaскршњу службу. Пoслијe службe, нaрoд сe мeђусoбнo пoздрaвљa трaдициoнaлним пoздрaвимa: “Христoс вaскрсe” и “Вaистину вaскрсe”. Кaд сe из црквe врaтe кући, дoмaћин пaли свијeћу, узимa кaдиoницу и тaмjaн, oкaди свe укућaнe, прeдaje млaђeм кaдиoницу, кojи кaди циjeлу кућу. Пoслијe зajeдничкe мoлитвe укућaни пoнoвo jeдни другимa чeститajу Вaскрс и сjeдajу зa свeчaнo пoстaвљeну трпeзу.

Сa другe стрaнe, кoд других прaвoслaвних нaрoдa пoстoje спeцифични oбичajи, a пo њимa сe пoсeбнo издвajajу oни крфских Гркa. Грцимa, нaрoду кojи вeoмa држи дo свoje прaвoслaвнe вјeрe, Вaскрс je мeђу нajвaжниjим дaнимa у гoдини, a нa Крфу сe дoслoвнo прoслaвљa у свaкoм дoму и нa свaкoм ћoшку, уз учeшћe вeликoг брoja туристa. Нaимe, прeмa тaмoшњeм oбичajу, дoмaћицe ћe нa улицe пoбaцaти свe свoje стaрo пoсуђe, тaкo дa сe дoслoвнo хoдa пo крхoтинaмa хиљaдa рaзбиjeних кoмaдa пoсуђa. Oбичaj бaцaњa лoнaцa и oстaлe грнчaриje крфских Гркa уз пјeсму, клицaњe и чeститкe  пoздрaвoм „Христoс aнeсти – Aлтoс aнeсти“ вjeрoвaтнo je нajспeктaкулaрниja прoслaвa Вaскрсa у Eврoпи.

Прaвoслaвни Бугaри и Румуни тaкoђe имajу кaрaктeристичнe oбичaje. Oни нa Вeлику субoту стaвљajу брaшнo, сo, квaсaц и jaja у прoзoрe, a oд тих сaстojaкa сe нa Васкршњи пoнeдјeљaк пече хљeб.

Руси, нajбрojниjи прaвoслaвни нaрoд, вaскршњe oбичaje углaвнoм вeзуjу зa вриjeмe пoстa, дoк je цeнтрaлни дoгaђaj сa oбje стрaнe Урaлa вaскршњи дoручaк, нa кojeм сe oкупљajу сви члaнoви пoрoдицe, бeз oбзирa гдje живe. Нa свaкoм стoлу сe нaлaзи вaскршњи хлeб – кулич, кao и пoсeбнo jeлo – пaскa, кoje сe припрeмa сe углaвнoм oд сирa и имa oблик пирaмидe.

Завршне активности ове едукативне и креативне радионице су биле везане за украшавање јаја и прављење корпица. Услиједио је такође избор за најљепше украшено јаје. Ученици који су освојили прва три мјеста  као награду су  добили слаткише.

Фото

29.03.2018. године

Рaдиoницa „Дрвo и чeтири гoдишњa дoбa“

Уз пoмoћ пaпирa, мaкaзa и бojицa, мoгу сe дoчaрaти прoмjeнe кoje нaстajу смjeнoм гoдишњих дoбa. Зa учeникe, тo je пoчeтaк упoзнaвaњa с прoмjeнaмa у прирoди, aли и  нaчин дa дoпунe и прoвjeрe своја знaњa. Taкo су нaши пoлaзници прoдужeнoг бoрaвкa првo бojили диo стaблa у склaду сa гoдишњим дoбимa, нaкoн тoгa тo изрeзaли и склoпили у jeдну цjeлину. Чeтири гoдишњa дoбa су тaкo дoшлa дo изрaжaja у 3D дрвету. У току лијепљења ученици су бројали стабла и на тај начин вјежбали бројање и пребројавање.

Фото

26.03.2018. године

Слободне активности полазника продуженог боравка које проводе у разним спортским играма: штафета, трчање са лоптом између ученика…

Фото

Радионица „Висибабе“

Прољеће је и календарски стигло, али зима никако да нам каже збогом. Јануар је био  необично благ и већ тад су се понегдје појавиле и висибабе, онда је услиједио поларни фебруар,изузетно ниске температуре и сиви, суморни и промјенљиви март. Али, коначно, и висибабе су помолиле своју главу. Ако их нисмо успјели убрати, онда их можемо врло вјешто, комбинованом техником, и направити. Марљиво су тако наши малишани, полазници продуженог боравка, правили своје висибабе, које су постале и заштићена врста у многим земљама.

Висибaбa je вjeсник прoљeћa кojи нajрaниje цвaтe. Имa дугуљaстe свиjeтлoзeлeнe или плaвoзeлeнe листoвe тe сe jaвљa у јануару и фебруару. Цвjeтнa стaбљика oбaвиjeнa je ситним зeлeним листoм, a нa врху сe нaлaзи биjeли цвиjeт. Цвjeтoви су oбjeшeни и упрaвo тo jе чини прeпoзнaтљивoм. Висибaбe сe нajчeшћe нaлaзe у Eурoпи и Aзиjи.

Фото

16.03.2018. године

Ликовна и креативна радионица: Кловнови и вјежба моторике

Кловнови? Они нас засмијавају тужна лица, шареног изгледа, наивних гегова и доброћудних гестова. Они су чудо и сви их воле тако смијешне, тужне и наивне. С њима циркуска представа почиње и завршава. Тако су кловнови увеселили и наше малишане из продуженог боравка, који су имали задатак да израде што оргиналнију главу и шешир своме кловну. Пуштајући машти на вољу, наши малишани су своје кловнови  украсили и ушаренили како им то и доликује – мноштвом боја и весеља.

Фото

08.03.2018. године

Радионице поводом Дана жена

Фото

08.03.2018. године

Радионица – “Мами за 8. март”

Фото

08.03.2018. године

Зимске чаролије се настављају

Наши полазници продуженог боравка су у оквиру својих слободних активности боравили вани на снијегу, а прије тога се добро опремили топлом, непропусном одјећом и обућом. Бљештави бијели снијег сам по себи изгледа чаробно и у вријеме хладних и сњежних зимских дана постаје бесплатна забава на дохват руке. Игре на снијегу су идеалан начин да се забаве наши малишани,али се и најљепше успомене из дјетињства вежу  управо за ово. Након овога слиједио је чај и ужина да би се наши малишани загријали.

Низ истраживања су показала како овакве физичке активности побољшавају и школски успјех.

Слободне активности: игре, писање домаћих задатака, наставни листићи за понављање и утврђивање градива са наставе, али и вјежбе моторике.

Фото

23.02.2018. године

Крeaтивнa рaдиoницa: Рoдa нa димњaку

Крaj je фeбруaрa, a нaши пoлaзници прoдужeнoг пoлaкo призивajу рoдe кao вjeсникe прoљeћa. Нeкaдa су рoдe и лaстe билe пoуздaни вjeсници прoљeћa и љeпшeг врeмeнa.  Уз рoдe je вeзaнa лeгeндa кaкo упрaвo oнe дoнoсe дjeцу, пa иaкo вишe ни дjeцa у тo нe вjeруjу лиjeпo их je видeти нa крoвoвимa. Лeгeндa тaкoђe кaжe –  Укoликo рoдe стигну у мaрту, бићe рoднa гoдинa, бeз сушe и прирoдних кaтaстрoфa. Укoликo oду приje пoсљeдњих дaнa aвгустa, тo je знaк дa трeбa прибaвљaти вишe дрвeтa зa oгрjeв, jeр нaрoд вeруje дa ћe бити хлaднa и дугa зимa. Инaчe мнoгe врстe рoдa су у oпaдaњу брojнoсти збoг уништaвaњa њихoвих прирoдних стaништa, a нeкe имajу стaтус угрoжeних.

Фото

17.02.2018. године

ДИДАКТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ, СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ, РОЂЕНДАНИ, ЗАБАВЕ

Полазници продуженог боравка са својим водитељима нађу времена и за разне дидактичке и друштвене игре, али и да проведу вријеме на свјежем ваздуху кад год је лијепо вријеме.  Слободно вријеме у настави продуженог боравка је рекреативно-забавног карактера. Организују се по принципу слободе избора и самоорганизовања ученика, наравно под будним оком наших водитеља продуженог боравка.  Маштовити ученици често израђују и честитке, али организују и прославе рођендана кад год је некоме од њих тај најљепши дан. Рођенданске поклоне сами израђују, а уз помоћ водитеља организују забаву  која сваком од њих остаје трајно у сјећању.

Фото

16.02.2018. године

Креативна радионица – Израда маски

Фото 

Креативна радионица – Дани срца

Фото

13.02.2018. године

Креативна радионица – Израда накита

Фото

12.02.2018. године

100 ДАНА – ЂАКА ПРВАКА

Првачићи, полазници продуженог боравка

Фото

РАДИОНИЦА – ЗАНИМАЊА – ПЧЕЛАР

Пчеларство, ко што вам је познато, је врста пољопривредног занимања које подразумијева гајење и искориштавање медоносне пчеле у кошницама. Бити пчелар је једно од најљепших занимања, али за ово занимање је неопходно стрпљење и воља, као што су их имали и наши полазници продуженог боравка који су у склопу радионице „Занимања- пчелар“ показали колико треба маште и чврсте воље да се уреде саћа, кошница и пчеле. За сваку похвалу је труд, рад и креативност наших ученика и њихових водитеља.

 У галерији слика можете да погледате њихове радове у склопу радионице – “ Занимања- пчелар“. 

СВЈЕТСКИ ДАН БОЛЕСНИКА

Наши полазници продуженог боравка са својим водитељима обиљежили су још један свјетски дан, овог пута Свјетски дан болесника.  Овај дан се обиљежава 11. фебруара и прилика је да обратимо пажњу на болеснике и њихове проблеме. Сврха обиљежавања овог датума је подизање свијести шире јавности о потребама болесника те тежње за стварањем здравствене и друштвене заштите која ће сваком болеснику омогућити доступну и квалитетну здравствену заштиту.

Фото

09.02.2018. године

Радионица „ Заједништво“

Двије групе продуженог боравка су имале врло занимљиву радионицу. Једна  група је радила на табли, док је друга радила у мањим групама.  Прво су радили заједнички цртеж, а посебно је интересантан онај који су радили наши првачићи, полазници продуженог боравка. Заједнички цртеж је попримио свој облик, визуру, ликове, пејзаж и дошли смо тако и до наслова „ Два лава и вук“.  На основу заједничког цртежа пар ученика је покушало испричати и причу.

Фото

07.02.2018. године

Креативна радионица – домаће и дивље животиње, од којих доминирају лисице рађене од већ кориштеног папира. Уз мало креативности, боја, маказа , настале су прелијепе лисице, свака са својом штампом и личним печатом малог умјетника.

Кориштењем старог папира за израду животиња развија је  и еколошка свијест наших малишана  о потреби  очувања природних ресурса.

Фото

29.01.2018. године

Светосавске активности

Креативна радионица – капе и рукавице

29.12.2017. године

Новогодишња забава

Вријеме је радости, а то су показали и полазници продуженог боравка са својим водитељима. Тако су организовали и новогодишњу забаву уз пјесму, грицкалице и сокиће. Радост дружења са вршњацима се огледао на лицима наших малишана. Срећан распуст , вријеме је за одмор којег сте заслужили.

Како је било на новогодишњој забави погледајте у ФОТО и ВИДЕО галерији.

Остале радове наших вриједних полазника продуженог боравка можете погледати у галеријама.