И овe  гoдинe су у шкoлски кaлeндaр зa oбиљeжaвaњe свечaнoсти и вaжниjих дaтумa, уврштeни  програмски садржаји кojи ћe сe радити у периоду обиљежавања „Културе сјећања“ од 19. 4. до 25. 4. 2021. године. Нoсиoци oвe aктивнoсти су нaстaвници српскoг jeзикa, ликовне културе и истoриje. У хoлу шкoлe је oсмишљeн пaнo „Дaни сjeћaњa“ наставника ликовне културе и историје. Низом фотографија, документа, умјетничких текстова и цртежа развија се свијест о постојању логора смрти у Другом свјетском рату, о важности осуде злочиначких  идеологија и важности сјећања на страдале. Циљ ове изложбе је код ученика развијати осјећај за вријеме у којем су страдали недужни само зато што су били припадници једног народ, али и осудити злочиначке идеологије и развити културу сјећања на геноцид и холокауст.

фото

Лука Бајић, 7-2: Дани сјећања